Informacje o OPS

Zapytanie ofertowe na dostawę 3 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: projektu nr RPMP.09.02.01-12-0327/17 „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz . Zapytanie ofertowe na dostawę 3 monitorów interaktywnych w ramach projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tryb udzielenia zamówienia:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.)- zwanej dalej ustawą PZP.

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Olkusz NIP 6371998042

Jednostka prowadząca Ośrodek Pomocy Społecznej - realizator projektu unijnego nr RPMP.09.02.01-12-0327/17  

Cel zamówienia: Dostarczenie 3 monitorów interaktywnych niezbędnych do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień

CPV 30231300-0 Monitory ekranowe

2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Oferent może złożyć 1 ofertę . Można wycofać ofertę złożoną w postępowaniu poprzez złożenie oficjalnego pisma z prośbą o wycofanie oferty

2.2 . Szczegółowy opis – monitor interaktywny

Wielkość ekranu - 65 cali

Rozdzielczość natywna: 3840 x 2160 (UHD)

Złącza audio-wideo: 4-6 wejścia cyfrowe typu HDMI.

Technologia dotyku IR - 20-dotykowy

Wbudowane głośniki: min. 2 x 10 W – jedną z kluczowych przewag monitora nad zestawem tablica + projektor są wbudowane głośniki. Warto aby ich moc wynosiła co najmniej 2 x 10 W RMS

Wbudowana aplikacja do bezprzewodowego przesyłania obrazu 

Air Class obsługuje połączenie się nawet 30 uczniów

Funkcje pisania i multi-touch,

Współdzielenie ekranu i zawartości z laptopami i innymi urządzeniami mobilnymi.

Wzmacniana szyba frontowa: grubość min. 4 mm – element niezbędny

wbudowany komputer OPS Newline S044-610 + Windows 10

Powłoka antyodblaskowa.

Wbudowany Android 8.0

Aplikacja Newline Cast, BroadCast do wyświetlania zawartości z telefonu, tabletu

Dodatkowa czarna ramka dookoła wyświetlanego obrazu

Statyw regulowany, mobilny

Kamera do wideokonferencji

ilość monitorów interaktywnych 3 szt.

Informacje ogólne:

1. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.

2. Gwarancja i serwis zgodnie z okresami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia., chyba że zgodnie z pkt.5 oferty będą one dłuższe.

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem oraz wniesieniem do pomieszczeń w godzinach pracy Placówek wsparcia dziennego tj. w miesiącu sierpień 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00 natomiast w miesiącu wrzesień 2020r w godz. od 13.00 do 19.00 . Przy dostarczeniu towaru wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy celem sprawdzenia zgodności towaru z charakterystyką przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Wykonawca ponosi koszty dostawy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do :

1. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Francesco Nullo 36,

   32-300 Olkusz – 1 szt.

2. Placówki wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14,

   32- 300 Olkusz – 1 szt.

3. Placówka wsparcia Dziennego – lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 10w Olkuszu ul. Żeromskiego 1,

   32-300 Olkusz - 1 szt.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Cena brutto podana w ofercie musi być ostateczna. W całościowej cenie oferty musi być zawarty koszt: dostawy, rozładunku i wniesienia .

2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty były w oryginalnych opakowaniach producentów  

(fizycznie nie uszkodzonych), z naniesionym symbolem, logiem lub oryginalnym hologramem

producenta - posiadały na opakowaniu zewnętrznym informację pozwalającą na jego identyfikację.

4. Wady towaru, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 7 dni od daty protokolarnego jego odbioru.

5. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w Zapytaniu ofertowym, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenia lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

7. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia minimum 2 letniej gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy protokołem odbioru oraz pozytywna weryfikacja z zakresu sprawdzenia towaru, opisana w pkt. 4.

IV. TERMIN WYKONANIAZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem jak niżej.

2. Zmówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego zgodnie z odpisem właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 Ocena spełnienia warunku na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w pkt. 2 oraz zawierające informacji, określone w pkt. 3 - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

3. Kompletna oferta zawiera:

 • formularz ofertowy(wg wzoru ),
 • aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAOFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2020 r. w formie:

a) pisemnej ( Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15 C , 32-300 Olkusz   w pok. nr 20 (sekretariat)

b) w wersji elektronicznej ( skan oferty z podpisem osoby upoważnionej ) na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

VIII. OCENA OFERT

Ustala się następujące kryterium oceny – cena całości zamówienia - cena 100%

A) cena – 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zapytaniu ofertowym

Sposób obliczania kryterium

Cena– cena usługi będzie oceniana w skali od 0-100 pkt.

Liczba punktów będzie obliczana wg wzoru:

C = (Cn : Co) x 100

gdzie: C – ilość punktów przyznana za cenę ofercie rozpatrywanej

Cn – cena brutto oferty najtańszej;

Co – cena brutto oferty badanej

Zamawiający informuje, iż cena brutto podana w ofercie będzie ceną obowiązującą w okresie trwania umowy. Oferent wskazuje w ofercie wartość podatku VAT oraz zastosowaną stawkę VAT. Dla porównania ofert w postępowaniu zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę niezbędną do realizacji zamówienia, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia (zawierającą także podatek od towarów i usług).

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów drogą e-mail.

X. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

a) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek przyczyn obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć,

b) zmiany zasad finansowania zamówienia,

c) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,

d) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające,

e) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) , o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,

f) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu), którejkolwiek ze stron umowy, zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela :

Wiesława Sochacka , Anna Gołąb nr tel. 32 641 32 12, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz.
 • inspektorem Ochrony Danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu jest  

             Jarosław Cieślik, tel. 32 611-00-11 e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem na dostarczenie 3 monitorów interaktywnych niezbędnych do realizacji projektu „ Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr1

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3

Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach

Temat: Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach
Data: Wed, 12 Aug 2020 10:43:39 +0200
Nadawca: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
   
   

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590), Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej, fakultatywnie przepisów art. 4ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 

Jeśli Gmina nie jest w posiadaniu wszystkich poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencjii i zadań  - jest w posiadaniu pozostałych wnioskowanych przez nas informacji.  

Wzmiankowane przekazanie  - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.               

Preambuła: 

Jak wynika z protokołów pokontrolnych NIK (dostępnych na stronach nik.gov.pl) - obszar dezynfekcji sensu largo w Gminach - związany jest z wieloma nieprawidłowościami w Gminach oraz Jednostkach nadzorowanych przez Gminy i którym Gminy zlecają tego typu zadania. 

Zakres naszych pytań naszego wniosku -  co prawda dotyczy dezynfekcji rąk - jednakże - skoro szerzej rozumiana dezynfekcja w gminach nie jest prowadzona lege artis - można podjąć konkluzję że w obszarze dezynfekcji rąk - rownież mogą nastąpić nieprawidłowości. 

Wzmiankowany wcześniej protokół NIK - dotyczący dezynfekcji w innym obszarze  - o sygnaturze LKI. 410.002.04.2016 P/16/058 - dostępny jest w sieci Internet. 

ponadto: 

art. 7 ust. 1 pkt. 5, etc   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - scilicet: “(…) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

5) ochrony zdrowia (…)

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)” 

Bezsprzeczną podstawą naszego wniosku są również inne ustawowe przepisy korespondujące z naszym wnioskiem, inter alia zawarte w 

Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz w odnośnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. etc  

Dotychczas - jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - mieliśmy wrażenie, że niewiele podejmuje się starań sanacyjnych w tym zakresie w Gminach  - ad exemplum: płyny dezynfekcyjne stosowane w gminach - często posiadają jedynie certyfikaty czasowe, etc 

Pierwsze działania (marzec/kwiecień 2020 r)   z konieczności prowadzone ad hoc - siłą rzeczy byly obarczone wieloma nieprawidłowościami, etc  

W urzędach szczebla administracji rządowej - sytuacja - w naszym mniemaniu - jest o wiele lepsza i ciągle ulega dalszej optymalizacji.   

Chcąc również - pro publico bono - uczestniczyć w procesie zwracania uwagi na rzeczoną problematykę  - nawiazując do uprzednio dostarczanych do JST naszych wniosków również dot. innych obszarów  - oraz korespondując z art. 241 KPA  - scilicet: "...przedmiotem wniosku mogą być  w szczególności sprawy dot. (…) lepszego zaspokajania potrzeb ludności,…”  etc - wnosimy jak poniżej: 

Treść Wniosku 

Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach. 

Ponownie zaznaczmy, że jeśli Gmina nie jest w posiadaniu poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji i zadań - jest w posiadaniu wnioskowanych przez nas informacji.  Wzmiankowane przekazanie do Zakładku Komunalnego / Spółki Komunalnej / Oczyszczalni Ścieków lub innej jednostki organizacyjnej - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.               

§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 5 miesięcy wydatkowała gmina na zakup środków do dezynfekcji rąk - tzw. metodą wcierania?  Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku wszystkie - chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - stosowane przez Urząd do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.

§2)  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, płynów do dezynfekcji zakupywanych przez Urząd Gminy? Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców  - jakich? etc 

§3) Czy wszystkie zakupywane środki dezynfekcyjne spełniają normy PN-EN 1500:2013 ? 

§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci dezynfekujących permanentnie dłonie wymagając aby w płynach do dezynfekcji znajdowały się odpowiedniej jakości środki nawilżające ? 

§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami płynów dezynfekcyjnych są rownież uczniowie szkół lub dzieci w przedszkolu nadzorowanym przez Gminę - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru płynów dezynfekujących - tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego stosowania środków do dezynfekcji rąk  u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 

§6) Czy zakupywane przez Gminę środki do dezynfekcji posiadają pozwolenie na wprowadzenie do obrotu (..) standardowe czy tymczasowe ?

Pytając o ten aspekt - wnioskodawca ma na myśli stan w którym z uwagi na wystąpienie w Polsce stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  w ramach odstępstwa od standardowych, czasochłonnych procedur, związanych z rejestracją produktów biobójczych, wprowadził możliwość uzyskania pozwolenia tymczasowego na wprowadzanie do obrotu środków do dezynfekcji na okres 180 dni, z możliwością przedłużenia ich ważności na okres nieprzekraczający 550 dni. Takie uprawnienie Prezesa URPL wynika z art. 55 ust. 1 Rozporządzenia o produktach biobójczych. 

W mniemaniu wnioskodawcy rzetelna odpowiedź na powyższe pytania ma skłonić Decydentów do przeprowadzenia rekonesansu w tym obszarze zadań własnych gminy tak aby - w uzasadnionym interesie pro publico bono - ewentualnie wdrożyć procedury sanacyjne w tym obszarze w Gminach. 

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie wnosimy  o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy.   

Osnowa Wniosku: 

Ex professo - w uzasadnionym interesie pro publico bono - zobowiązani jesteśmy zasygnalizować - zagrożenia związane z korzystaniem z produktów biobójczych - bazujących na pozwoleniach tymczasowych - wytworzonych często w oparciu o surowce dopuszczone do obrotu ad hoc na bazie art. 55 Rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) nr 528/2012)

Zwrócenie na ten aspekt uwagi Decydentów - staje się szczególnie istotne w przypadku korzystania z płynów dezynfekujących przez Uczniów w szkołach publicznych oraz przez osoby z nadmiernie wrażliwą skórą (szacuje się, że problem ten może dotyczyć  nawet 50 proc. kobiet i 38 proc mężczyzn)  

Pozwalamy sobie zauważyć, że pozwolenie tymczasowe bazuje na dopuszczeniu dostawców spoza listy Wykaz Produktów Biobójczych część I. Są to często firmy przypadkowe, nie specjalizujące się do tej pory w produkcji preparatów do dezynfekcji. Pozwolenie tymczasowe bazuje na słabo jakościowym alkoholu, od niesprawdzonych dostawców alkoholu - na co zezwala - w sytuacjach kryzysowych - wyżej wzmiankowane Rozporządzenie. 

To może narażać użytkowników (w tym dzieci w szkołach, przedszkolach, pensjonariuszy DPS) na używanie produktów z niesprawdzonych źródeł surowca. W dłuższej perspektywie nieprofesjonalnie wytworzone produkty do rąk mogą wywołać alergię na skórze i inne niepożądane skutki, czego konsekwencje są wszystkim wiadome.

Norma EN 1500 to norma, która potwierdza skuteczność dezynfekcji higienicznej na rękach ochotników, w specjalnie opracowanej technice, dla danej dozy i czasu. Tego badania nie mają produkty z tymczasowymi pozwoleniami. Notabene dezynfekcja chirurgiczna deklarowana w niektórych produktach też nie ma udokumentowanych wyników badań wg normy EN 12791, a opiera się wyłącznie na literaturze.

Pozwolenia tymczasowe wydawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych były wydawane  “na szybko” i były  uzasadnione w momencie braku dostępności dezynfekcji na rynku. Obecnie nie ma problemu z dostępem do profesjonalnych preparatów i takie Urząd w naszym mniemaniu powinien wybierać.

Skuteczność bójcza takich produktów z pozwoleniem tymczasowym - potwierdzona jest wyłącznie na podstawie powołania się na wiedzę literaturową dla alkoholu 60%, tymczasem na rynku funkcjonują preparaty z przebadanym w akredytowanych laboratoriach spektrum działania, w tym działania wirusobójczego na inne wirusy trudniejsze do inaktywacji (adeno, rota, noro). 

Zatem wykonany przez Urzędników powtórny rekonesans -  w tym obszarze (już nie ad hoc - w warunkach spokojniejszych niż miało miejsce 4 miesiące temu) wydaje się szczególnie istotny - choćby z punktu widzenia zachowania zasad uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków publicznych, etc 

Chcąc uzasadnić poniżej zawartą petycję - nadmieniamy ponadto, że środek do dezynfekcji powinien zawierać opis co do czasu działania oraz dozy, bo tylko wskazany sposób użycia pozwala osiągnąć pożądane spectrum bójcze – produkty z tymczasowymi pozwoleniami (ponieważ bazują na literaturze) nie podają dokładnie czasu i ilości jaką należy zadozować na dłonie w celu skutecznej dezynfekcji. 

Profesjonalni dostawcy - uczciwie konkurujący na rynku - podają takie informacje w oparciu o dokładne badania, dzięki czemu użytkownik ma pewność że produkt faktycznie niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze.

Profesjonalni dostawcy - specjalizujący się w tym obszarze od lat kierują się bezpieczeństwem używania: badaniami  dermatologicznymi, bezpieczeństwem stosowania na różnego rodzaju  tworzywach (badania tolerancji materiałowej, etc), czystością wytworzenia. U takich dostawców kontrole jakości odbywają się w oparciu o certyfikowany system jakości, opakowania są kontrolowane, czyste wewnątrz. Podmioty działające profesjonalnie w oparciu o zasady uczciwej konkurencji mają wdrożony system zarządzania jakością - ISO, etc 

Produkty dostawców zajmujących się permanentnie rzeczonym obszarem usług - posiadają kartę charakterystyki, informacje o środkach pierwszej pomocy, profesjonalnie skonstruowane treści etykiet. Siłą rzeczy pozwolenia tymczasowe musiały być wydawane często bez dokładnej weryfikacji treści etykiet, zatem produkty dopuszczone w trybie tymczasowym często zawierają niepełne informacje o niebezpieczeństwie użytkowania wysokoalkoholowych produktów, brakuje wskazań do pierwszej pomocy, brak deklarowanego czasu działania i dozy, jaką należy zastosować. 

Oczywiście w przepisach prawa nie ma expressis verbis zaznaczonego zakazu stosowania pozwoleń tymczasowych - jednak trudno odmówić racjonalności powyższej argumentacji  i nie zgodzić się z tym że przedmiotowe pozwolenie powinno obejmować okres dłuższy - scilicet 1 rok, etc  

W niniejszym piśmie powołujemy kilka ważnych norm - jednak nie sposób nie wspomnieć i nie odwołać się również do normy dotyczącej działania wirusobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych EN 14476. 

Odrębną kwestią jest stosowanie tzw. preparatów dual use – notabene -  wyroby medyczne muszą być dezynfekowane preparatem zarejestrowanym jako wyrób medyczny. 

W gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach publicznych nie zawsze jest to stosowane w empirii - a oczywiście jakikolwiek sprzęt medyczny - wg. przepisów -  powinien być dezynfekowany środkami zarejestrowanymi jako wyroby medyczne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. a także zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami) preparaty przeznaczone do mycia i dezynfekcji wyposażenia pomieszczeń w obszarze medycznym, sprzętu medycznego i powierzchni dużych muszą być zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy (rejestracja podwójna – „dual use”). Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny i jednocześnie produkt biobójczy pozwala na uniwersalne zastosowanie do wszelkich powierzchni bez konieczności stosowania dwóch oddzielnych produktów do dezynfekcji powierzchni.

Zapach niedestylowanego alkoholu w produktach na tymczasowych pozwoleniach wynika z zakupu taniego surowca. Produkty profesjonalne bazują na certyfikowanych dostawcach, gdzie alkohol jest najwyższej jakości. Zapach przekłada się bezpośrednio na chęć stosowania dezynfekcji, a to w konsekwencji wpływa na bezpieczeństwo całej placówki

Produkty niebezpieczne (a do takich zalicza się wysokoalkoholowe preparaty do rąk i powierzchni) wymagają szkolenia dla użytkownika profesjonalnego. Szkolenia z bezpieczeństwa  użytkowania produktu powinny odbywać się w każdej placówce w oparciu o prawidłowo skonstruowaną kartę charakterystyki - należy pamiętać, że w przypadku produktów tego typu - scilicet: niebezpiecznych -  im wyższe stężenie alkoholu tym bardziej niebezpieczne.

W szkołach publicznych często nieznana jest rownież tematyka dezynfekcji dużych powierzchni - a Stosujący (zamawiający)  nie posiada świadomości, że duże powierzchnie powinny być dezynfekowane preparatami na bazie innych substancji czynnych, niż alkoholu. Alkohol nie może być rozpryskiwany na dużych powierzchniach ze względu na opary szkodliwe dla układu oddechowego. Alkohol służy do dezynfekcji małych powierzchni, a preparaty na bazie czwartorzędowych soli amonowych – do dużych powierzchni. Preparaty na QAV rozpuszcone w wodzie jako roztwór są skuteczne wobec wirusa SARS a jednocześnie bezpieczne dla dzieci i osób starszych

To tylko wybrane zagadnienia związane z problematyką dezynfekcji, a permanentna dezynfekcja stała się od kilku miesięcy nieodłącznym elementem naszego życia i towarzyszy wszystkim jego aspektom, zatem  urzędy publiczne powinny dawać przykład i być wzorcem - właściwego ich stosowania.  

Jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - w administracji szczebla rządowego - sytuacja w tym obszarze stale ulega poprawie i widać rosnący profesjonalizm w działaniu Decydentów - realizujących procedury zamówień publicznych. 

Natomiast w gminach i Jednostkach Organizacyjnych Gmin jest jeszcze - w naszym mniemaniu - dużo do zrobienia w tym obszarze.  

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu Społecznego, o czym świadczy szereg doniesień medialnych. 

To jak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczających procedur, pojemników, atestów, weryfikacji  - świadczą liczne doniesienia prasowe - vide https://polskiobserwator.de/aktualnosci/klienci-marketu-poparzeni/ (Osoby poparzone płynem dezynfekującym w Ikei) 

  

Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie procedury - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele określone w powołanych aktach prawnych.

Zdaniem wnioskodawców dbałość o oszczędne, racjonalne i najbardziej efektywne wydatowanie środków publicznych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji -   powinna być nadrzędnym warunkiem sine qua non  ewentualnego wydatkowania środków publicznych.

Przykładem w analizowanym obszarze może być stosowanie najwyższych norm - w doborze środków dezynfekujących -w. obecnym czasie, kiedy Urzędy nie muszą już działać ad hoc - pod presją czasu.   

W mniemaniu wnioskodawcy - podejmując ewentualne procedury sanacyjne i optymalizacyjne w gminach, do których choćby w minimalnym stopniu ewentualnie przyczyni się niniejszy wniosek - należy pamiętać, ze celem optymalizacji ma być efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie środków publicznych powierzonych Gminom przez Podatników i budżet Państwa oraz lepsze zaspokajanie żywotnych potrzeb mieszkańców Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakości, atestowanych  środków dezynfekujących

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczony jako  I    i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o zdrowie i komfort Interesantów, Pracowników Urzędu, uczniów w szkołach publicznych, etc -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji w oparciu o sygnalizowane zagadnienia w wyżej wzmiankowanym wniosku o udostępnienie informacji publicznej (szczególnie zwracamy uwagę na osnowę wniosku) i w oparciu o udzielone przez Urząd odpowiedzi.

II.2)  Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk - spełniających aktualne normy podane w niniejszym piśmie i w oparciu o powołane powyżej - ogólnie uznane zasady postępowania lege artis - przy udostępnianiu środków do dezynfekcji.  

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   

II.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

Osnowa Petycji:

Jak powyżej w osnowie wniosku. 

§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

§11) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

§12) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !

Komentarz do Wniosku: 

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.

Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  

W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). 

Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 

Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.


 

Olkusz, dnia 19.08.2020r.

OPS 0143/ 4 /2020

                                                                                  Pan

                                                                                  Adam Szulc

                                                                                  Prezes Zarządu Szulc-Efekt

                                                                                  ul. Poligonowa 1

                                                                                  04-051 Warszawa

Szanowny Panie,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.04.2020r. o udostępnienie informacji publicznej, informuje że:

I.

Ad § 1). W okresie ostatnich 5 miesięcy tj. od miesiąca marca 2020r. tutejszy Ośrodek, na zakup chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do dezynfekcji rąk, wydatkował kwotę 2 685,23 zł.

Ad § 2) Ostatecznymi użytkownikami zakupionych środków dezynfekcyjnych byli: pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Interesanci (Klienci), uczniowie uczęszczający do placówek wsparcia dziennego - na zajęcia w świetlicy szkolnej.

Ad § 3) Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze lub wyroby medyczne służące do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym
i grzybobójczym oraz
powierzchni, posiadają dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępnienia na rynku i stosowania produktów biobójczych, a także Atest PZH i pozwolenie Ministra Zdrowia, np.:

- Preparat TRISEPT MIX – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” Spółka Akcyjna. Produkt służący do higienicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni
o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.

Spełnia poniższe normy:

 • PN-EN 1500:2013 skuteczność biobójcza w stosunku do szczepu Escherichia coli.
 • PN-EN 13727+A2:2015-12 -skuteczność bakteriobójcza produktu do szczepów Escheriachia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Enterococcus hirae.
 • PN-EN 13624:2013 -skuteczność biobójcza w stosunku do szczepu Candida albicans.
 • PN-EN 12791+A1:2017-12 -skuteczność biobójcza produktu w stosunku do naturalnej mikroflory rąk probantów.
 • PN-EN 14476:2013+A2:2019-08  działanie wirusobójcze – aktywność zarówno wobec wirusów bezosłonkowych, jak i osłonkowych w obszarze medycznym.

- Preparat ERG CleanSkin -Boryszew

ERG CleanSkin to płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania oraz dezynfekcji powierzchni. Produkt na bazie 72% alkoholu etylowego może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli zarówno w pomieszczeniach prywatnych jak i publicznych, przemysłowych oraz obiektach ochrony zdrowia. Nr pozwolenia 8032/20.

- Preparat Antibacterial Forte Virus Protection - AxG

To preparat stosowany do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji skóry. ANTIBACTERIAL VIRUS to profesjonalna a zarazem powszechna dezynfekcja rąk – preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo (w tym na Polio, Adeno, koronawirus). A dodatkowo nie wysusza skóry!

Preparat do rąk ANTIBACTERIAL VIRUS spełnia wymagania norm europejskich dotyczących określenia działania dezynfekcyjnego preparatu.

Zgodnie z PN-EN 1276 i PN-EN 1500 preparat do rąk ANTIBACTERIAL+ wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do szczepów wzorcowych: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae w czasie kontaktu 30sek.
w temp. 20°C.

Ad § 4) Każdy płyn dezynfekujący do rąk posiada odpowiednio dobrane składniki, usuwające wszystkie szkodliwe bakterie, grzyby i drobnoustroje, jednocześnie pielęgnują skórę dłoni, chroniąc przed podrażnieniami.

Ad § 5) Tutejszy Ośrodek nie stosuje innych dodatkowych doborów płynów dezynfekujących, oprócz mydła.

Ad § 6) Zakupione przez tutejszy Ośrodek środki do dezynfekcji posiadają wskazany okres ważności - standardowe dopuszczenia do obrotu. Preparaty posiadają pozwolenie zachowujące ważność do 180 dni od daty wydania pozwolenia.

Ad § 7) Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka www.ops.olkusz.pl

II. Dot. Petycji Odrębnej -

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rekonesansu, w obszarze związanym z zakupem
i udostępnianiem płynów do dezynfekcji, dokonuje na bieżąco, natomiast przy dokonywaniu zamówień kieruje się zapisami art.4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Treść petycjizostanie opublikowana na stronie internetowej Ośrodka www.ops.olkusz.pl

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                          Magdalena Jajkiewicz

                                                           Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olkuszu

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Aleja 1000-lecia 15C

Klienci obsługiwani są w poniedziałki od 7:00  do 17:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

                                                                      Regulamin

                                                     udzielania pomocy materialnej

                    o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa  wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) - zwana dalej „Ustawą”, zamieszkałym na terenie Gminy Olkusz.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Register to read more...

Projekt Socjalny

  

Bank Pomocy